Instagram nyereményjáték szabályzat

A @theroyalflowerbudapest Instagram nyereményjátékának szabályzata: NYERJ FENSÉGES VIRÁGCSOKROT OTTHONODBA!

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE:

A játék elnevezése: „NYERJ FENSÉGES VIRÁGCSOKROT OTTHONODBA!” (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: The Royal Flower (1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49.), a továbbiakban: Szervező.
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, lebonyolítja a nyereménysorsolást és kihirdeti a nyertest a www.instagram.com/theroyalflowerbudapest címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram), véletlenszerűen kiválasztott rajongók között.
A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:
A játék 2021.02.01-jén kezdődik és 2021.02.28. 24:00 óráig tart. A sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2021.03.01.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:
A játékban minden olyan, II. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:
A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervező (@theroyalflowerbudapest) Instagram oldalával. További feltétel, hogy a Játékos a Szervező nyereményjátékra felhívó poszt alatt kommentben megjelölje kedvenc virágját, valamint lájkolja a poszthoz tartozó képet.

VI. NYEREMÉNY:
A nyeremény 1db 10.000,-Ft. értékű, legalább 8 szál virágot tartalmazó, a Szervező által és belátása szerint, annak aktuális virágkészlete alapján összeállított virágcsokor.

VII. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:
A sorsolás időpontja 2021.03.01. A nyertes Játékosnak a sorsolást követően a @theroyalflowerbudapest Instagram profilján keresztül üzenetben kell felvennie a kapcsolatot. A nyeremény nem átruházható és készpénzre, utalványra nem beváltható.

VIII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

IX. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
10.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
10.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

XI. KIZÁRÁS
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A nyereményjátékban való részvétel feltételeinek kihirdetési időpontja: 2021.02.01.